INTEGRITETSPOLICY

Integritetspolicy

Vår hantering av personuppgifter

Digital Kultur värnar om den personliga integriteten och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder eventuell personlig information. Den beskriver också dina rättigheter utifrån dataskyddslagen.

Personuppgift och behandling av personuppgifter
Personuppgifter är all slags information som kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Till exempel kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (ex IP-nummer) är personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

Digital Kultur är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som du tillhandahåller oss eller som inhämtas av oss från annan källa. Adress: Bohusvägen 1, 82639 Söderhamn. Har du frågor om dina personuppgifter kan du kontakta oss via: info@digitalkultur.se

Eventuella förändringar i integritetspolicyn
Vi kan komma att göra förändringar i integritetspolicyn. Den finns alltid under rubriken ”Om oss” på vår webbplats.

Personuppgifter vi samlar vi in och syftet med dem

Kunder

För att administrera abonnemang och kundservice samt skicka ut information samlar vi följande personuppgifter:
Namn på kund, adress, organisation-/personnummer, kontaktperson och e-postadress.
Besöksinformation på inloggade tjänster, det vill säga användargenererad data, lösenord, teknisk data rörande enhet som används, interaktionsdata.
Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och kundens intresse av service och besöksstatistik. Detta s.k. berättigade intresse tillsammans med ingångna avtal kring databasabonnemang är grunden för oss att spara dessa personuppgifter kopplade till medlemskapet. Behandling är nödvändig enligt bokföringslagen för fakturering eller när vi förmedlar information om ändrade avtalsvillkor.
Uppgifterna sparas ej efter avslutat abonnemang.

Eventdeltagare

När du anmäler dig till en aktivitet som vi anordnar måste vi kunna hantera bokning och betalning. Vi registrerar då bokningen och behöver din e-postadress för att kunna hantera kommunikation. Insamlingen görs för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden.  Om du i efterhand upptäcker att du finns med på bilder/filmer som publicerats på vår hemsida eller sociala medier, har du rätt att få dessa borttagna. Kontakta oss i så fall så ordnar vi det.

Varifrån hämtas uppgifterna?
Vi hämtar personuppgifterna från information du lämnat till oss eller från tredje part.
När du skickar e-post till oss med personuppgifter som ska sparas för vi över dem till lämpligt system.

Vilka kommer vi dela dina uppgifter med?
I de fall det är nödvändigt delar vi dina uppgifter med företag som är underleverantörer till oss, s.k. personuppgiftsbiträden.

Digital Kulturs roll som personuppgiftsbiträde
Våra kunder är personuppgiftsansvariga för innehållet i sina respektive databaser. Digital Kultur har genom att hosta kunderna på våra servrar rollen som personuppgiftsbiträde. Avtal om detta skrivs med varje kund. Kontakta kund direkt om du vill ha tillgång till-, rätta- eller radera personuppgifter hos dem.

Dina rättigheter som registrerad
All information om dina rättigheter finns på Datainspektionens hemsida:
https://datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/dina-rattigheter/

Rätt till tillgång (registerutdrag)
Vill du veta mer om vilka personuppgifter vi behandlar om just dig är du välkommen att kontakta oss.

Rätt till rättelse
Du kan begära att din uppgifter rättas.

Rätt till radering
Du kan begära rätt till radering ifall.

– Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de samlats in eller behandlats
– Du invänder mot den intresseavvägning vi gjort och ditt skäl väger högre än den bedömning vi gjort
– Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt

Rätt till begränsning
Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling:
Du har alltid rätt att tacka nej till direktmarknadsföring och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på intresseavvägning.

Hur personuppgifterna skyddas
Vi vidtar särskilda fysiska, tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas så att uppgifterna inte förloras, förstörs, manipuleras eller blir tillgängliga för obehöriga. Åtgärderna syftar till att åstadkomma en säkerhetsnivå som är tillräckligt hög med hänsyn till de tekniska möjligheter som finns. Ändringar i personuppgifterna registreras kontinuerligt för att säkerställa spårbarhet i alla förändringar som sker i informationen. Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina uppgifter har tillgång till dem.

Datainspektionen
Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen. Den som anser att personuppgifter hanterats på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen. Om en personuppgiftsincident uppkommer är vi skyldiga att anmäla det till Datainspektionen. En incident är en händelse som leder till oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring av dina personuppgifter. Det kan också vara om händelsen leder till obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till de behandlade personuppgifterna. Incidenten skall anmälas till Datainspektionen inom 72 timmar från det den upptäcktes.

Kontakt med tillsynsmyndighet sker via www.datainspektionen.se eller efter namnbyte till www.integritetsskyddsmyndigheten.se