SVARTEBORGS HEMBYGDSFÖRENING

SVARTEBORGS HEMBYGDSFÖRENING

Föreningen startade 1974 på initiativ av Gustav Hermansson i Svarteborg. Svarteborgs hembygdsförening har till ändamål enligt stadgarna ”att inom Svarteborgs socken väcka hembygdsintresset och verka för att tillvarataga och bevara områdets kulturhistoriska minnen av både materiellt slag såsom, fasta fornlämningar och lösa fornfynd, folkminnen, gammal bebyggelse, husgeråd och redskap, arkivhandlingar och fotografier, samt vad som i övrigt är ägnat att belysa traktens kulturhistoria.”

Efter bildandet av hembygdsföreningen 1974, inköpte den dåvarande styrelsen före detta bygdeskolan på Fiskebo och gjorde den till hembygdsgård. Skolan byggdes 1929 och fungerade som skola till 1954. Föreningen har varit mycket aktiv under åren med att anordna arrangemang som nationaldag, friluftsgudstjänst och en hembygdsdag. Föreningen samlade också in gamla bruksföremål från såväl hem som jordbruksskötsel och fick arrendera ladugården på Fiskebo av kommunen, där jordbruksredskapen förvaras.

De senaste åren har det varit en nedåtgående trend vad gäller intresset för föreningen, med färre besök vid våra olika arrangemang, och styrelsemedlemmarna kom då med olika förslag på vad som kunde göras för att få tillbaka intresset för föreningen. Berit och Göran Mellgren ansåg att det måste ges en möjlighet att se alla de föremålen som föreningen förfogar över i sitt rätta sammanhang, därför borde det inredas ett museum med olika rum som visar var de olika föremålen hör hemma. Detta blev startskottet för byggandet av vårt museum, ett arbete som Berit och Göran gjort helt själva.

Samtidigt som beslutet om att inreda ett museum kom f.d. styrelsemedlemmen Agne Rabbentorp med idén att föreningen borde bygga en pergola i anslutning till hembygdsgården där vi har haft utomhusarrangemang. Efter en tids funderande togs det fram en ritning på en pergola med tak samt ett kostnadsförslag. Styrelsen lade fram förslag till årsmötet 2012 att föreningen skall bygga en pergola med tak, som också blev årsmötets beslut.

På årsmötet beslöts även att låta sälja av en fastighet, ”Annas stuga” på Rom utanför Dingle som hembygdsföreningen ägde. Fastigheten var i behov av underhåll och hade inte något kulturhistoriska värde ännu. Om 50 år skulle den kanske få det, men med den underhållskostnad som fastigheten skulle få med ett bevarande, ansåg årsmötet att föreningen inte har råd. Vid nationaldagsfirandet 6 juni 2012 stod allt klart, museum såväl som pergola. Allt arbete skedde med ideella krafter, samt med viss viss sponsring från företag.

För att få den yngre generationen intresserad av hembygdsrörelsen och dess verksamhet har styrelsen för avsikt att bjuda in skolklasser för visning och att låta var klass måla ett naturmotiv på en 1×1 meter stor skiva som skall pryda väggen i pergolan, allt för att ungdomarna skall få en känsla för hembygdsgården och dess bevarande. Föreningen förfogar över och äger också ett dragontorp (soldattorp), Pulsevadet Påstigen. En fastighet som ursprungligen byggdes i slutet av 1700-talet.

Svarteborgs Hembygdsförening fick detta torp 1996 av förre ägaren, Karl Karlsson, och hans söner Ivan och Yngve Karlsson. Föreningen har arrangemang på Pulsevadet minst en gång per år, och vi vet att stugan är ofta besökt av intresserade som har kopplingar till bygden. Hembygdsföreningen är mycket stolt över att den förfogar över denna fastighet och kommer att underhålla och ha visning av den i framtiden, allt enligt föreningens stadgar och intresse. Ett annat arbete som styrelsen inlett är att intervjua och på band spela in äldre personers berättelser om sin uppväxt, om hur vår bygd och våra samhällen såg ut förr, samt historier som de minns från förr.

Välkomna att kontakta oss om Ni har frågor eller vill bli medlem!

Tillbaka